A tutto Est: in Giappone

giovedì 10 gennaio 2013

Tomatsu Sensei, adieu!


SHOMEI TOMATSU (1930-2012)
Sisters, Tsukudajima, Tokyo, 1955

Shipboard Elementary School (1), Fukagawa, Tokyo, 1956

Card Game, Zushi, Kanagawa, 1964
Melted bottle, Nagasaki, 1961

che dire?
"Arigatou gozaimashita, Tomatsu Sensei"

 © Roland Angst, June 2012